Blog

Jak interim manager może wpłynąć na poprawę rentowności firmy?

Rentowność przedsiębiorstwa stanowi jedno z głównych kryteriów oceny kondycji finansowej spółki. I choć celem każdej firmy jest generowanie jak największych zysków tak, aby rentowność była jak najwyższa, to jednak nie każda organizacja dogłębnie analizuje, co w rzeczywistości na nią wpływa i w jaki sposób można ją poprawić. W tym obszarze pomocnym wsparciem dla kierownictwa firmy będzie interim manager.

Rentowność firmy jest kształtowana przez wiele czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wśród nich kluczową rolę odgrywa m.in. poziom przychodów i struktura zadłużenia, wysokość marży bezpośredniej, charakterystyka przepływów pieniężnych, wartość i struktura majątku organizacji. Równie ważne pozostają przyjęty model biznesowy, efektywność operacyjna przedsiębiorstwa, skuteczność kanałów sprzedaży, struktura i poziom ponoszonych kosztów, a także stopień innowacji biznesowej i konkurencyjności organizacji. Choć weryfikacja tych wszystkich elementów jest konieczna w kontekście poprawy rentowności firmy, to jednak bardzo często stanowi dużą trudność dla organizacji. Wynika to często z braku czasu na szczegółową i bieżącą analizę każdego ze wskaźników – źródeł ich wartości oraz kierunku zmian, a niekiedy przyczyną jest brak odpowiednich kompetencji wewnątrz firmy. Kolejną, istotną barierą jest brak obiektywizmu w ocenie aktualnej sytuacji firmy. Menadżerowie przez wiele lat związani z jedną firmą nie są w stanie bezstronnie i zarazem autokrytycznie ocenić, który z obszarów firmy wymaga przebudowy i zmiany. Dlatego korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie  z zewnętrznego wsparcia, np. w postaci interim managera. Ten może pomóc w poprawie rentowności firmy i efektywnym zarządzaniu kosztami w przedsiębiorstwie.

Rola czasowego menadżera w poprawie rentowności firmy

Interim manager przede wszystkim dokona diagnozy problemów biznesowych występujących w organizacji i analizy wszystkich obszarów mających wpływ na wysokość generowanych zysków. Sprawdzi, czy rentowność firmy utrzymuje się na stabilnym poziomie, jakie są perspektywy w przyszłości i czy portfel zamówień na najbliższe kilka/kilkanaście  kolejnych miesięcy jest wystarczający do jej zachowania. Ponadto tymczasowy menadżer zbada strukturę wydatków firmowych – przeanalizuje jaki udział w całkowitej bazie kosztowej stanowią koszty stałe, a jakie zmienne. Zweryfikuje również czy w sytuacji tymczasowego spadku przychodów organizacja będzie w stanie szybko zmniejszyć wydatki, aby nie zachwiać rentownością przedsiębiorstwa. Analiza poziomu i struktury kosztów w firmie jest o tyle ważna, że to właśnie ten element w dużej mierze decyduje o poziomie zysku netto.

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie przez zewnętrznego eksperta

Prowadzący biznes przy analizie sytuacji finansowej firmy, często skupiają się jedynie na źródle i wysokości przychodów. Równocześnie nie przywiązują wystarczającej uwagi do wielu kosztów operacyjnych, ponoszonych przez firmę co miesiąc, traktując je jako pozycję obowiązkową i zakładając, że nie wpływają one znacząco na kondycję spółki. Wydatki związane z dostawą mediów np. energii elektrycznej czy ogrzewania, a także koszty dotyczące usług telekomunikacyjnych, ochrony i sprzątania obiektu, leasingu pojazdów służbowych, ubezpieczeń lub wynajmu powierzchni biurowej przedsiębiorcy traktują zwykle jako relatywnie niskie. Tymczasem koszty te można zmniejszyć nawet o kilkadziesiąt procent i to również może być zadaniem interim managera.

Zewnętrzny menadżer, odpowiadając za poprawę rentowności firmy, zweryfikuje warunki umów z dotychczasowymi dostawcami produktów i usług, dokona przeglądu innych dostępnych na rynku ofert i na tej podstawie podejmie negocjację obecnie zaoferowanych przedsiębiorstwu stawek, a w razie potrzeby dokona zmiany dostawców i podwykonawców. Dodatkowo, dzięki interim management,  można przeanalizować katalog usług, z jakich korzysta firma pod kątem faktycznych potrzeb spółki. Podobnie w przypadku taryf i abonamentów, które również należy dopasować do rzeczywistego zapotrzebowania.

Co istotne dla sprawnego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, wynajęty menadżer jako zewnętrzny ekspert spojrzy na organizację całościowo, a nie fragmentarycznie – w końcu zawyżone koszty mogą powstawać w obszarach, w których decydenci w ogóle się nie spodziewają np. wskutek błędnie zaplanowanego lub niewłaściwie nadzorowanego procesu. Oszacuje również, które z ponoszonych kosztów są istotne dla prawidłowego funkcjonowania biznesu, tak aby nie zlikwidować pozycji determinujących możliwość rozwoju firmy w przyszłości.

Autor: Wojciech Pomykała, Mastery of Management
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję