Blog

Rekrutacja managera w praktyce

rekrutacja managera
Wysokiej klasy specjaliści i menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym coraz częściej rezygnują ze stałego etatu na rzecz współpracy projektowej w formule interim managementu. Pod wieloma względami jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla czasowego menadżera, jak firm. Pytanie tylko, jak wybrać odpowiedniego interim managera i czym kierować się przy jego wyborze?

 

1. Doświadczenie managera i obszar ekspertyzy

Kluczowe znaczenie przy rekrutacji managera do realizacji projektu ma przede wszystkim zbieżność profilu zawodowego kandydata i jego dotychczasowych doświadczeń z aktualnymi potrzebami firmy.

Zwróćmy uwagę, że zarządzający firmami rozważają możliwość skorzystania ze wsparcia interim managera zwykle z dwóch sytuacjach. Pierwszą z nich jest konieczność szybkiego uzupełnienia brakujących kompetencji w zespole, wynikająca np. z czasowej nieobecności pracownika. W takich okolicznościach kadra menadżerska zazwyczaj poszukuje na zastępstwo menadżera o bardzo podobnych kwalifikacjach do kwalifikacji nieobecnego członka zespołu.

Nieco inaczej jest natomiast w momencie, gdy powodem zatrudnienia interim managera jest realizacja konkretnego projektu, wyniki finansowe niespełniające oczekiwań interesariuszy organizacji (np. zarządu, rady nadzorczej lub inwestorów) bądź sytuacja kryzysowa, w jakiej znalazła się organizacja i konieczność wypracowania oraz wdrożenia rozwiązania naprawczego. Wówczas w przedsiębiorstwie następuje potrzeba np. rewizji i zmiany strategii biznesowej, poprawy płynności i pozyskania nowych form finansowania, obniżenia kosztów operacyjnych, podniesienia rentowności sprzedaży czy też kompleksowej restrukturyzacji firmy. Rozwiązanie każdego z problemów wymaga od interim managera zupełnie innych umiejętności, dlatego podstawowym kryterium rekrutacji managera powinien być w tym przypadku obszar jego specjalizacji, przebieg doświadczenia oraz charakter projektów, jakie dotychczas realizował. Przy czym nie można zapominać, że sukces wyboru kandydata i realizacji całego projektu w pierwszej kolejności determinuje trafna diagnoza problemów biznesowych, a to z wielu powodów nie zawsze udaje się decydentom w organizacji. Dlatego optymalnym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest skorzystanie przy rekrutacji czasowego managera ze wsparcia firm specjalizujących się w interim managemencie. Takie firmy najpierw samodzielnie dokonują analizy sytuacji w przedsiębiorstwie, ustalają źródło występujących problemów i dopiero na tej podstawie określają profil idealnego kandydata i rekomendują osoby, które skutecznie zrealizują dany projekt i podniosą wartość organizacji.

2. Referencje i rekomendacje 

Cenioną cechą interim managera jest jego rozległe doświadczenie zawodowe, stąd ważne jest, aby kandydat mógł posłużyć się referencjami i rekomendacjami firm, z którymi wcześniej współpracował. Referencje zwiększają wiarygodność tymczasowego menadżera, a także pozwalają zweryfikować przez przyszłego kontrahenta jego rzeczywiste doświadczenie oraz wkład i zakres odpowiedzialności przy realizowanych projektach.

3. Dostępność interim managera

Z reguły projekty, do których zatrudnia się interim managera wymagają szybkich decyzji i niezwłocznych działań, dlatego dostępność kandydata to także jeden z elementów, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze docelowego menadżera. Istotne jest, aby interim mógł jak najszybciej przystąpić do realizacji zadania (w zarządzaniu kryzysowym liczy się czas reakcji) i równie ważna jest jego dostępność na czas realizacji całego projektu. Dobrą praktyką jest również, już na etapie rekrutacji managera, oszacowanie stopnia zaangażowania czasowego, jakiego oczekuje się od interim managera. To oczywiście na przestrzeni realizacji projektu może się zmienić, jednak pozwala interimowi realnie ocenić długość trwania projektu i horyzont czasowy osiągnięcia zakładanych efektów. A to właśnie z efektów rozliczany jest interim manager.

Autor: Beata Zborowska, Mastery of Management
Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję