Blog

Restrukturyzacja firmy – inwestycja w przyszłość

restrukturyzacja firmy

Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania firm zmuszają je do działań głęboko ingerujących w strukturę organizacyjną, operacyjną, procesową, własnościową i majątkową. Restrukturyzacja jest jednym z elementów programu naprawczego przedsiębiorstw. Może być jednak również przeprowadzana w obliczu zmian wynikających z ekspansji rynkowej lub długofalowych projektów optymalizacyjnych mających na celu poprawę wydajności i efektywności zarządzania. Nie musi być zatem zorientowana wyłącznie na ratowanie lub uzdrowienie kondycji firmy i ochronę przed jej upadkiem.

Co jest celem restrukturyzacji firmy?

Może nim być racjonalizacja podejmowanych działań operacyjnych i generowanie przewagi konkurencyjnej, a także lepszych wyników finansowych np. przed debiutem giełdowym. W takim charakterze restrukturyzacja może stanowić impuls do zajęcia pozycji lidera branży, korzystnej sprzedaży akcji, obligacji lub firmy jako całości. Restrukturyzacja jest zatem metodą na przetrwanie przedsiębiorstwa lub stworzenie podstaw do jego dalszego rozwoju. Jej efektem – w obu przypadkach – jest poprawa kondycji finansowej i operacyjnej, która przyczynia się do:

 • obniżenia poziomu zadłużenia i odbudowanie zdolności płatniczych,
 • korzystniejszej wyceny,
 • poprawy jakości i sprawności zarządzania,
 • generowanie wyższej marzy zysków,
 • odzyskania płynności operacyjnej i finansowej firmy.

Szybkie i właściwe rozpoznanie szans i zagrożeń rynkowych determinuje odniesienie sukcesu biznesowego. Podobnie jak racjonalna alokacja środków i ich optymalne wykorzystanie. To podstawa sprawności organizacyjnej uzyskiwanej dzięki poprawie alokacji i oszczędności kapitału.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – Racjonalizacyjny charakter

Rynek cechują stałe zmiany mające podłoże w nowych strategiach i działaniach konkurencji, dostawców, klientów lub zmianach sytuacji prawnej i technologicznej. Generuje to ryzyko nietrafionych decyzji inwestycyjnych lub prowadzenia działalności w sposób niedostosowany do warunków rynkowych. Błędy mogą obejmować:

 • przerosty kadrowe lub dotyczące pozostałych aktywów,
 • przestarzałe technologie lub źle zamodelowane procesy,
 • nadwyżki materiałowe lub majątkowe z wysokimi kosztami utrzymania, zarządzanie majątkiem z niską wydajnością majątku rzeczowego i trwałego (generującego wysokie opłaty i podatki od nieruchomości).

Ponadto do błędów zalicza się:

 • niewłaściwą strukturę produktów,
 • niedopasowane działania sprzedażowe lub niską skuteczność sprzedaży,
 • niewłaściwe wyceny materiałów, podzespołów, usług wspierających lub produktów finalnych,
 • niedopasowania źródeł finansowania lub łańcucha dostaw,
 • zbyt wysokie zadłużenie i brak możliwości jego obsługi
 • niedochodowe kontrakty.

Proces restrukturyzacji pozwala na ich zdiagnozowanie i korektę. Restrukturyzacja przedsiębiorstw przeprowadzana jako działania naprawcze, wcielana w życie w sytuacji zagrożenia integralności firmy i kontynuacji jej istnienia, najczęściej wynika ze złej sytuacji finansowej lub kryzysu. Celem restrukturyzacji jest likwidacja lub modyfikacja niedochodowych aktywności oraz poprawa niekorzystnych wyników ekonomicznych.

Przywrócenie wypłacalności pozwoli na przetrwanie, chroniąc przed upadłością, likwidacją i przejęciem przez wierzycieli, banki lub egzekucją komornika. Tak rozumiana restrukturyzacja gwarantuje firmie ciągłość, ale już nie w dotychczasowej formule organizacyjnej lub majątkowej. Daje również możliwość ugodowego porozumienia się z wierzycielami.

współpraca w przedsiębiorstwie

Zalecenia restrukturyzacyjne

Proces restrukturyzacji firm jest zróżnicowany w swym zakresie. Może ograniczać się do prostego zarządzania długiem z koncepcją jego redukcji, korzystnego rozłożenia w czasie lub konwersji na papiery dłużne w formie akcji i udziałów. Bardziej inwazyjna formuła restrukturyzacji polega na rekonfiguracji aktywów przez sprzedaż majątku, wydzielenie części firmy lub jej podział, a wreszcie na zmianie modelu biznesowego lub radykalnej zmianie organizacji.

Restrukturyzacja ma różne cele i od ich zdefiniowania zależy ostateczny kształt wdrażanego programu. Może obejmować całość przedsiębiorstwa lub wybrane obszary jego funkcjonowania. Punktem startu jest identyfikacja źródeł powstawania kosztów i braku lub niskiej rentowności, w celu późniejszego ograniczenia lub eliminacji deficytów. Ważne jest, aby przy implementacji procesu uzdrawiania przedsiębiorstw nie naruszyć jakości kluczowych procesów oraz standardu produktu i usług. Nadmierne cięcia mogą zaburzyć ciągłość lub terminowość dostaw, pogorszyć jakość wyrobów lub zdezorganizować realizację aktywności o charakterze wpierającym, lecz krytycznym znaczeniu funkcyjnym. Stąd też tak istotna jest właściwa diagnoza i jakość propozycji planów naprawczych przedsiębiorstw. Powinny one zawierać odniesienia do najnowszych modeli technologiczno-biznesowych, wyszczególniać korzystniejsze alternatywy obecnych rozwiązań oraz mieć cechy kompleksowego audytu.

Za skuteczną metodę w ramach restrukturyzacji firmy uznaje się przyporządkowanie struktury kosztów do funkcjonalności wartości użytkowej dla klientów i kluczowych interesariuszy. Jej celem jest zachowanie parametrów i standardów związanych z głównymi korzyściami dla interesariuszy, tak aby nie doprowadzić do pogorszenia relacji, kryzysu zaufania i przez to jeszcze większych strat. A jest to prawdopodobne przy złym przypisaniu środków do zadań wskutek nadmiernej redukcji czynników kosztogennych. Należy pamiętać, by działania dotyczące restrukturyzacji odznaczały się również należytym standardem prawnym i uwzględniały obowiązujące przepisy legislacyjne. Proces restrukturyzacji firmy łączy w sobie bowiem elementy prawne i biznesowe.

Nowa litera prawa

Znowelizowane w 2016 r. przepisy wprowadzają 4 instytucje restrukturyzacji.

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu z walidacją poza sądem. Jego atutem jest mała inwazyjność w rekonfigurację aktywów przedsiębiorstw oraz korzyści podatkowe. W ujęciu rachunkowym kwota zredukowanej wierzytelności może dla wierzyciela stanowić koszt uzyskania przychodu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe. Tryb ten pozwalają na zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
 3. Postępowanie układowe z programem reformy, planem przegrupowania zasobów i koordynacji zadań w firmie po ustaleniu przez nadzorcę sądowego składu masy układowej.
 4. Postępowanie sanacyjne z zaawansowanymi działaniami naprawczymi obejmującymi redukcję zatrudnienia, odstępowanie od umów z kontrahentami po sporządzeniu przez nadzorcę masy sanacyjnej.

Restrukturyzację firmy powierza się kancelarii, która gwarantuje merytoryczną i formalną poprawność wszystkich czynności, zapewnia jakość doradztwa prawno-finansowego i opcję obsługi procesu pozyskania pomocy publicznej.

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję