Blog

Zarządzanie operacyjne – sposób na lepsze wyniki biznesowe

Konkurencja między firmami nigdy nie była tak intensywna, jak obecnie. To skutek otwarcia rynków, globalizacji wspartej przez postęp w logistyce i wymianę informacji oraz konsekwentnego wdrażania strategii i narzędzi zarządzania. Przedsiębiorstwa stosują techniki redukcji kosztów, aktywnie promują swoje produkty i elastycznie odpowiadają na potrzeby klientów i kontrahentów. Inwestują też w rozwój produktów, infrastruktury i kompetencji pracowników. W dynamicznie zmieniającym się świecie, aby przetrwać i rosnąć należy się stale doskonalić. Nikt dziś nie może przez to pozwolić sobie na błędy w zarządzaniu operacyjnym.

Zgodnie z definicją zarządzanie operacyjne to codzienna realizacja sekwencyjnych zadań związanych z wytwarzaniem produktów i świadczeniem usług. Jego istotą jest gromadzenie rozmaitych składników wejściowych i przekształcanie ich w dobra końcowe, z wytworzeniem wartości dodanej. Kierownictwo dobiera kapitał, metody i narzędzia pozwalające na koordynację przebiegu elementów składowych każdego procesu. Zarządzanie operacyjne dotyczy trzech przodujących funkcji w organizacji:

 • marketingu i sprzedaży, łącznie z logistyką, CRM i serwisem,
 • zarządzania operacyjnego procesami, w tym HR,
 • księgowości i finansów.

Znajduje zastosowanie w strategii:

 • doskonałości operacyjnej (przywództwa kosztowego),
 • zróżnicowania (przywództwa w zakresie produktu),
 • koncentracji (bliskości klienta).

Jeżeli chodzi o zarządzanie operacyjne, ma ono krótszą perspektywę czasową niż strategiczne. Precyzuje ogólne założenia rozwojowe strategii, ujmując je w formę dokładnych i skonkretyzowanych działań, z miernikami i uporządkowanymi sposobami dochodzenia do celu.

Cechuje je dbałość o jak najwyższą efektywność działań, czyli zużywanie jak najmniejszej ilości zasobów w celu zaspokojenia wymagań klienta. Scala w sobie kompleksowe czynności wykonywane w przedsiębiorstwie i obejmuje swym zasięgiem wszystkie obszary jego funkcjonowania. W zarządzaniu operacyjnym integrowane są procesy i kapitał – stosowane technologie, organizacja zasobów, czynności związane z planowaniem i kontrolą oraz monitoringiem rezultatów. Do tego dochodzi zarządzanie jakością, rozwój produktów i usług, dostosowanie do popytu, efektywne wykorzystanie informacji rynkowej do gospodarki zapasami i utylizacji sił produkcyjnych.

Sprawność na poziomie funkcji operacyjnych prowadzi do efektów synergicznych.

Optymalizacja w jednej sferze przekłada się na korzyści w innych. Usprawnienia operacyjne zarządzania pozwalają na wymierne oszczędności kosztów przez minimalizację marnotrawstwa, redukcję przestoju maszyn, wzrost produktywności, lepszą organizację stanowisk pracy lub obsługę zamówień, czy też spadek wydatków związanych z reklamacjami. Do dyspozycji firmy pozostaje więcej środków, które poprawiają bieżącą płynność finansową lub mogą być dalej inwestowane np. w zaplecze technologiczne, rozwój produktu lub kompetencje pracowników. To bezpośredni sposób na wypracowanie wartości dodanej i przewagi konkurencyjnej.

W zarządzaniu operacyjnym zadania taktyczne mają swój układ chronologiczny, który się zapętla, tworząc cykl. Jego składowe to: analiza, planowanie, organizowanie, kontrola i działania naprawcze/korygujące. Skuteczność tych działań zależy od właściwej diagnozy i umiejętności wykorzystania informacji zewnętrznych i wewnętrznych. Na jakość realizacji zadań taktycznych wpływa trafna alokacja zasobów, hierarchizacja czynności, komunikowanie obowiązków i celów oraz motywowanie personelu. Obecnie, w zmiennych warunkach otoczenia, wagę zyskuje również zdolność do szybkiego adaptowania się oraz zarządzanie wiedzą i talentami.

W optymalnym zamodelowaniu procesów zarządzania operacyjnego pomóc może przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną.
Dysponuje ona metodologią, wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu rozwiązań. Jesteśmy takim podmiotem. Nasi pracownicy byli zatrudnieni jako menadżerowie i rozwiązywali realne problemy operacyjne. Dziś optymalizując procedury i modyfikując je pod kątem racjonalności, spójności z kluczowymi zasobami i zdolnościami do generowania rezultatów pozwalają przedsiębiorstwom z różnych branż na przejście na wyższy poziom.

Czynności w ramach audytu podzielone są na kilka etapów:

 • diagnoza stanu przedsiębiorstwa i odwzorowanie procesów, zmapowany obraz poszerzony o analizę sił zewnętrznych;
 • propozycja rozwiązań dostosowanych do wizji i misji firmy oraz jej specyfiki i kluczowych kompetencji;
 • wdrożenie i ewaluacja efektów na podstawie przyjętych mierników. Konsultacja.

Zmiany mogą polegać na przekształceniu struktury majątku, modernizacji parku maszynowego, przemodelowaniu i automatyzacji procesów, nowych inwestycjach w zasoby kadrowe, korektach w zakresie polityki zakupu, sprzedaży i współpracy z partnerami. Ulepszenia w ramach trybu operacyjnego dotyczą różnorodnych parametrów: terminowości dostaw, czasu obsługi klienta, generowania kosztów jednostkowych, kapitałochłonności, przestojów i przeciążeń maszyn, ergonomii pracy, żywotności i niezawodności produktu, eliminacji marnotrawstwa ruchu i zapasów.

Oferta zawiera zarządzanie:

 • organizacją – obejmujące budowanie struktur, planów, konstruowanie i implementowanie procesów i pozyskanie zasobów kadrowych,
 • procesami – celem wprowadzenia nowego produktu lub wdrożenia zmian opartych na zarządzaniu jakością z jego wielowymiarową metodyką,
 • zespołem – budowanie zespołu, rozwój kompetencji, wdrożenie kluczowych procesów i doprowadzenie do pełnej wydajności zespołu.

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością przedstawimy nasze propozycje.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję