Konsulting biznesowy i doradztwo strategiczne w firmie

Konsulting biznesowy to bardzo kompleksowa usługa związana z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw. W zależności od oczekiwań danej organizacji, może obejmować wszystkie lub tylko wybrane obszary zarządzania przedsiębiorstwem. To co wyróżnia nas od konkurencji to bardzo szczegółowa weryfikacja potrzeb i wyzwań z jakimi boryka się dana firma. Nie proponujemy gotowych rozwiązań z podręczników o zarządzaniu, tylko w pierwszej kolejności przeprowadzamy bardzo wnikliwy audyt organizacji, następnie projektujemy optymalne rozwiązania na bazie własnych doświadczeń zdobytych w trakcie wieloletniej praktyki w zarządzaniu firmami różnej wielkości i w różnych branżach i to co najważniejsze – przeprowadzamy Spółkę przez proces wdrożenia rekomendacji, a tym samym ponosimy odpowiedzialność za końcowy efekt naszego doradztwa.

Rodzaje konsultingu / typy doradztwa strategicznego w filmie

Warszawska firma Mastery of Management specjalizuje się w następujących obszarach konsultingu biznesowego:

Doradztwo strategiczne i operacyjne

Management consulting, strategy consulting jest działem konsultingu biznesowego, obejmującym całościowe i długoterminowe przygotowanie firmy oraz kadry zarządzającej do prowadzenia działań gospodarczych. Jednym z kluczowych obszarów doradztwa strategicznego jest definiowanie modyfikowanie i wdrażanie strategii.
Dynamika zmian zachodzących na rynku powoduje, że dobór i systematyczna aktualizacja odpowiedniej strategii jest nie tylko spoiwem łączącym wszystkie obszary funkcjonowania firmy, ale też kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji. Efekt ten zazwyczaj jest możliwy poprzez profesjonalny konsulting biznesowy.

Odpowiednio przygotowana i realizowana strategia determinuje sukces biznesowy przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod jej formułowania, a jednym z coraz częściej praktykowanych rozwiązań jest skorzystanie w tym zakresie ze wsparcia i konsultingu biznesowego, który wchodzi do firmy jako Interim Manager i pomaga nie tylko w przygotowaniu strategii, ale także w jej skutecznej implementacji.
Do obowiązków stałej kadry zarządzającej pozostaje natomiast systematyczna weryfikacja założeń biznesowych i zapewnienie organizacji pewnej elastyczności, tak, aby mogła szybko zaadaptować się do nowych warunków i odpowiednio zareagować na zmiany na rynku. Tylko regularna, wielopłaszczyznowa implementacja strategii pozwala na zrealizowanie podstawowych celów każdej organizacji – przetrwania, rozwoju, zdobycia przewagi konkurencyjnej i utrwalenia pozycji rynkowej.

Aby strategia pełniła swoją główną funkcję i aby w ogóle można było uznać powstały dokument za funkcjonalny, należy uwzględnić w nim wiele różnych istotnych kwestii. Przede wszystkim strategia powinna być dostosowana do możliwości konkretnej firmy pod względem operacyjnym, finansowym oraz technologicznym. Ważne, by uwzględniała także szybko zmieniające się warunki otoczenia – sytuację makroekonomiczną, trendy rynkowe, aktywność konkurencji. Wreszcie ma to być dokument ogólnodostępny, dobrze znany wszystkim pracownikom i interesariuszom oraz systematycznie wdrażany, stanowiący oparcie dla całej bieżącej działalności firmy. Nie może być to dokument pokryty grubą warstwą kurzu, schowany głęboko w gabinecie prezesa. Bez dobrej znajomości strategii ciężko jest bowiem jasno określić cele i kierunki działania firmy, które mają ją doprowadzić do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Na przykładzie wielu spółek, zarówno korporacji, jak też małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rodzinnych można zauważyć, że organizacje bez strategii znacznie częściej są zaskakiwane zmianami rynkowymi. Reagują na nie z dużym opóźnieniem, często zbyt dużym, by w ogóle móc na nie skutecznie odpowiedzieć.

Strategia – Praktyka a teoria

Choć w teorii przedsiębiorcy doskonale rozumieją cel opracowywania strategii, to w praktyce bywa gorzej. Wielokrotnie okazuje się, że nawet jeśli firma ma przygotowaną strategię, to nie przykłada dużej wagi do jej implementacji – zarówno na poziomie centralnym, jak przez poszczególne komórki organizacyjne. Dla wielu menadżerów liczy się wyłącznie aktualna pozycja spółki i jej wyniki. W ich opinii ani jasno zdefiniowana strategia, ani opracowany plan taktyczny nie są potrzebne w codziennej pracy, bo sami doskonale wiedzą, jakie są długoterminowe cele organizacji i jak je osiągnąć. Dokument strategii traktują jak zwykłą konieczną formalność, której wymagają inwestorzy.

Takie bagatelizujące podejście do strategii prowadzi do licznych błędów, które odbijają się na wynikach finansowych w długiej perspektywie. Rynek dynamicznie się zmienia, rośnie presja ze strony konkurencji, zwiększa się nacisk na wielkość zysków – stąd nawet menadżerowie w natłoku codziennych obowiązków zapominają, dokąd tak naprawdę dążą i co chcą osiągnąć w perspektywie dłuższej niż obecny rok budżetowy. Chęć zwiększania wyników finansowych powoduje, że skupiają się wyłącznie na osiągnięciu zakładanych celów krótkookresowych, a podejmowane działania często tylko oddalają ich od realizacji tych strategicznych.

Tymczasem strategia stanowi pewnego rodzaju drogowskaz, który jest wsparciem przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a nawet operacyjnych, takich jak chociażby zatrudnianie pracowników o odpowiednich kompetencjach czy przeznaczanie swojego czasu na zadania o najwyższym priorytecie. To zbiór mierzalnych celów wiodących do długofalowego rozwoju organizacji. Określając rolę strategii w firmie, możemy posłużyć się pewną analogią ze świata sportu. Otóż osoba, która dąży do przebiegnięcia maratonu, nie dokona tego bez odpowiedniego przygotowania motorycznego i przestrzegania planu treningowego. Podobnie bywa ze strategią biznesową. Firma nie osiągnie sukcesu, jeśli wcześniej nie przygotuje adekwatnego planu działań.

Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne, znane też jako zarządzanie operacyjne, to usługi doradcze i wdrożeniowe, mające na celu usprawnienie procesów, czyli sekwencji działań, które kreują wartość finalną dla klienta. Inaczej – jest to optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie zwiększyć efektywność jej działania.

Zakres doradztwa operacyjnego jest szeroki – obejmuje m.in. takie działy jak: sprzedaż i marketing, zarządzanie procesami, zarządzanie łańcuchem dostaw, finanse i outsourcing.
Członkowie zarządu oraz kadra kierownicza wyższego szczebla codziennie podejmują dziesiątki decyzji operacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wiele z tych decyzji i działań wynika wprost ze stworzonej i implementowanej strategii, część jest efektem nagłych i nieprzewidzianych zmian na rynku czy też zachowań konkurencji.
„Członek zarządu na żądanie” to doradca  i specjalista w zakresie konsultingu biznesowego, który jest do dyspozycji w każdym momencie kiedy tylko mamy wątpliwości przy podejmowaniu konkretnej decyzji biznesowej i/lub też potrzebujemy wsparcia we wdrożeniu już podjętej decyzji, niezależnie czy to wsparcie jest pożądane ze względu na braki czasowe czy też kompetencyjne.
To bardzo popularna i efektywna kosztowo usługa, zwłaszcza wśród mniej doświadczonych przedsiębiorców, którzy podejmują ważne dla teraźniejszości oraz przyszłości swojego biznesu decyzje po raz pierwszy w życiu i chcą się uchronić przed popełnieniem błędu.

Konsulting biznesowy w zakresie rozwoju kanałów sprzedaży rozpoczynamy od audytu procesów sprzedażowych.

Audyt procesów sprzedażowych jest wnikliwą analizą działalności przedsiębiorstwa we wszystkich tych obszarach, które przekładają się na poziom sprzedaży oferowanych przez firmę produktów i usług. Celem audytu jest sprawdzenie efektywności prowadzonych działań handlowych i marketingowych, co w konsekwencji ma prowadzić do podniesienia rentowności sprzedaży i maksymalizacji zysków w firmie.

Regularny audyt kluczem do poprawy rentowności sprzedaży

O audycie procesów sprzedażowych przedsiębiorcy zwykle myślą dopiero wtedy, gdy firma odnotowuje spadki przychodów i chce znacząco podnieść rentowność sprzedaży. I oczywiście wówczas taka analiza okazuje się pomocna, a wręcz niezbędna, wskazując obszary, które wymagają natychmiastowych i często radykalnych zmian. Jednak w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto taki audyt przeprowadzać regularnie – nawet wtedy, gdy wyniki sprzedaży utrzymują się na stabilnym poziomie.

Istotą audytu jest bowiem weryfikacja skuteczności poszczególnych inicjatyw handlowych i wspierających sprzedaż. Konsulting biznesowy, a w tym tkże wspomniany audyt, ma pomóc zarządowi i kadrze menadżerskiej spojrzeć na procesy sprzedaży z innej perspektywy – wskazać, gdzie organizacja popełnia błędy oraz jak je naprawić. Wnioski z analizy pomagają odpowiedzieć między innymi na takie pytania jak:

 • czy wykorzystywane przez nas kanały dystrybucji są efektywne?
 • który z kanałów sprzedaży przynosi najlepsze efekty?
 • czy nasza oferta handlowa odpowiada na aktualne oczekiwania klientów?
 • czy odpowiednio zarządzamy relacjami z klientami?
 • które z podejmowanych aktywności marketingowych są najbardziej skuteczne?
 • czy techniki sprzedaży stosowane przez naszych przedstawicieli handlowych przekładają się na oczekiwane wyniki?

Obiektywna ocena i chłodna kalkulacja przez Doradcę Biznesowego

Mając na uwadze, że menadżerowie odpowiadający za pion sprzedaży w danej firmie przez wiele lat z upływem czasu tracą obiektywizm, warto zastanowić się nad powierzeniem całego procesu zewnętrznym ekspertom z zakresu konsultingu biznesowego. Jednym z kluczowych elementów audytu jest analiza skuteczności przyjętej strategii sprzedażowej, stąd tak ważne jest, aby zachować pełen obiektywizm przy weryfikacji, czy praktykowany model sprzedaży jest zasadny i odpowiada realiom rynkowym. Ponadto audyt sprzedaży obejmuje także wiele innych obszarów m.in. segmentację klientów, analizę przebiegu procesów handlowych, ocenę efektywności poszczególnych kanałów dystrybucji i skuteczności narzędzi promocji sprzedaży, analitykę skuteczności sprzedawców oraz stosowanych przez nich technik handlowych czy wreszcie efektywność kosztową procesów sprzedaży. Analiza każdego z wymienionych elementów wymaga bezemocjonalnego spojrzenia i rzetelnej oceny, w którym z obszarów występują błędy i jakie jest ich źródło – brak obiektywizmu może natomiast w pełni zaburzyć realny obraz firmy.

 

Audyt to także monitoring sytuacji na rynku

Audyt sprzedaży koncentruje się głównie na procesach zachodzących wewnątrz firmy, jednak nie możemy dokonywać analizy w oderwaniu od rzeczywistej sytuacji na rynku. Dlatego nieodłącznym elementem audytu powinna być także analiza całej branży i konkurencji. Na tym polega wielopłaszczyznowy konsulting biznesowy. Aby zaprojektować skuteczne procesy sprzedażowe powinniśmy mieć świadomość, jakie są obecne trendy konsumenckie oraz preferencje i oczekiwania klientów – przez jakie kanały szukają produktów i usług, w jaki sposób finalizują zakup, jak kontaktują się z firmami. Powinniśmy zweryfikować również działania naszej bezpośredniej konkurencji – przez jakie kanały dystrybuują swoją ofertę, czy nasza oferta jest atrakcyjna pod względem ceny oraz jakości bądź zakresu. Tylko na tej podstawie będziemy mogli dostosować swoją strategię sprzedażową do aktualnych realiów i w ten sposób zatroszczyć się o konkurencyjność firmy i rentowność sprzedaży.

Konsulting biznesowy w zakresie HR

Wsparcie w obszarze HR rozpoczynamy od:

1. Diagnozy potrzeb w zakresie pożądanych postaw, zachowań i kompetencji twardych

2. Audytu procesów i systemów takich jak:

 • system ocen pracowniczych
 • ścieżki karier i rozwoju pracowników
 • system rekrutacji i selekcji pracowników
 • system wynagrodzeń i motywacji pracowników
 • programy rozwojowe dla pracowników (metody i skala działań)
 • działania rozwojowe dla pracowników: warsztaty i szkolenia, coaching, mentoring

Następnie – na bazie wniosków z dokonanej analizy – przystępujemy osobiście lub za pośrednictwem odpowiednio dobranego Interim Managera do wdrożenia zaleceń zgodnie ze wspólnie uzgodnioną listą priorytetów.

Etap wdrożenia rekomendacji może obejmować:

 • Przygotowanie spójnego i jednolitego regulaminu premiowania pracowników.
 • Przygotowanie założeń metodologii opisywania oraz aktualizacji opisów stanowisk pracowników.
 • Przygotowanie lub aktualizacja opisu stanowisk pracowników.
 • Określenie metodologii oraz opisanie ścieżek rozwoju kariery dla pracowników spółki.
 • Określenie rekomendowanych rozwiązań w zakresie sposobu wynagradzania i premiowania wysokiej klasy specjalistów w celu długoterminowego utrzymania najlepszych pracowników oraz wsparcia i ułatwienia procesu rekrutacji
 • Określenie rekomendowanej funkcji HR w Spółce

Zalety konsulting dla przedsiębiorstwa

Najważniejsze zalety korzystania z konsultingu biznesowego w Mastery of Management to:

 • Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami (polecamy szczególnie przedsiębiorcom z Warszawy) różnej wielkości i z różnych branż i rozwiązywaniu setek problemów biznesowych.
  Nie uczestniczymy w projektach tylko na etapie pierwszych rozmów z klientem i podpisywania umowy, a potem wysyłamy mało doświadczonych pracowników.
  Osobiście świadczymy nasze usługi i nawet w przypadku pośrednictwa w doborze zewnętrznego Interim Managera, to my na bieżąco monitorujemy postępy jego pracy i odpowiadamy za końcowy efekt projektu.
  Naszą siłą są nasze kompetencje i nasze własne doświadczenie – tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką jakość naszych usług.
 • Niezależnie od obszaru biznesowego w którym wspieramy przedsiębiorstwo, zawsze udzielamy tzw. „Gwarancji Satysfakcji”. To oznacza, że jeżeli klient w ciągu 6 miesięcy od zakończenia współpracy dojdzie do wniosku, że efekty wdrożenia naszych rekomendacji nie są zgodne z jego oczekiwaniami, to może się do nas zwrócić i my bezpłatnie dokonamy szczegółowej analizy powodów braku satysfakcji i w razie potrzeby dokonamy modyfikacji i/lub uzupełnienia wcześniej przeprowadzonych działań.
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję