Poprawa efektywności i rentowności

Rentowność i efektywność biznesu to to jedne z najważniejszych kryteriów oceny kondycji firmy. Wzrastająca rentowność to symptom wzrostu wartości biznesu dla udziałowców, natomiast jej obniżanie się wskazuje na pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Pojęcie efektywności może być odnoszone do każdego obszaru działalności organizacji i automatycznie kojarzy się ze skutecznością i sprawnością w działaniu. Ponieważ efektywność sprzyja realizacji celów i strategii przedsiębiorstwa, to jest ona niezwykle istotnym czynnikiem w drodze do poprawy jego konkurencyjności.

W zależności od ujęcia, efektywność rozumiana jest jako:

 • relacja pomiędzy rezultatami a nakładami wyrażona poprzez takie miary jak np.: rentowność, produktywność, wydajność gdzie celem jest maksymalizowanie efektów przy danych nakładach i minimalizowanie nakładów przy danych efektach
 • ocena stopnia realizacji przyjętych celów organizacyjnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego
 • ocena stopnia wykorzystania zasobów organizacyjnych oraz tworzenia określonych relacji z otoczeniem

Patrząc kompleksowo jest to zdolność podmiotu do osiągania celów operacyjnych. Wieloaspektowa ocena efektywności przedsiębiorstwa jest możliwa np. dzięki wykorzystaniu zrównoważonej karty wyników (Balanced Scorecard). Efektywność jest tutaj rozpatrywana jako stopień realizacji strategii przedsiębiorstwa i jest oceniana w czterech obszarach: finansowym, operacyjnym, rynkowym i rozwojowym dla których dobierane są osobne mierniki efektywności. Informacje o efektywności działania przedsiębiorstwa dostarczane są dzięki analizie rentowności. Natomiast samo pojęcie rentowności utożsamiane jest z generowaniem zysków, a w szerszej perspektywie z maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa. Brak rentowności w długim okresie w pierwszej kolejności powoduje stagnację, a następnie może prowadzić do upadłości firmy. Jednocześnie rentowne przedsiębiorstwa mają większą zdolność pozyskiwania kapitałów zewnętrznych, czy to w drodze emisji akcji/udziałów, czy też poprzez skorzystanie z finansowania dłużnego. Na rentowność wpływ wywiera szereg czynników. Determinanty rentowności mogą mieć charakter makroekonomiczny, a więc zewnętrzny, niezależny od przedsiębiorstwa oraz mikroekonomiczny, czyli wewnętrzny, zależny od podmiotu gospodarczego.

Podejmując się poprawy rentowności i efektywności u naszych Klientów weryfikujemy m.in:

 • wartość i strukturę majątku przedsiębiorstwa
 • strukturę kapitałów i zobowiązań
 • płynność środków i sprawność w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym
 • poziom cen oferowanych produktów i usług
 • wielkość i rentowność sprzedaży
 • poziom i strukturę kosztów
 • organizację procesu produkcji przedsiębiorstwa
 • politykę marketingową
 • politykę dystrybucyjną,
 • kwalifikacje pracowników
 • kulturę organizacji.

Oczywiście to tylko przykładowe elementy analizy, ponieważ lista determinantów rentowności nie jest zamknięta i każde przedsiębiorstwo wymaga indywidualnego podejścia.

Nie polegamy jedynie na danych finansowych, ponieważ wyniki uzyskane w oparciu o dane księgowe mogą znacznie odbiegać od rzeczywistej zdolności przedsiębiorstwa do kreowania wartości. Wiadomo bowiem, że na wielkości księgowe oddziałują przepisy i standardy rachunkowości a dodatkowo zyski księgowe nie uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie.

Po więcej informacji na temat Poprawy efektywności i rentowności zapraszamy do zakładek poświęconym usługom:

Zarejestruj się

Wsparcie przy restrukturyzacji firmy

Zależy Ci na poprawie płynności finansowej Twojej firmy? Problemy biznesowe, jakie dotknęły Twoją organizację zmuszają Cię do głębokich zmian organizacyjnych? Skorzystaj z naszego wsparcia przy restrukturyzacji firmy. Mamy szerokie doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu programów restrukturyzacyjnych dla firm z różnych branż.

Przeprowadzamy analizę sytuacji finansowej firmy, przygotowujemy plan restrukturyzacji i odpowiadamy za jego realizację. Uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami i bankami oraz szukamy alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w celu poprawy płynności. Oferujemy kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kryzysowym, a efektem naszych działań jest wzrost wartości całego biznesu. Zapraszamy do kontaktu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję