Polityka prywatności

Mamy obowiązek chronić udostępnione lub powierzone nam dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Wdrożone środki techniczne i organizacyjne zabezpieczają dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia dla jakich celów gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, przez jaki okres będziemy je przechowywać, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Kandydatów, Klientów, Dostawców oraz wszystkich innych osób, z którymi się kontaktujemy, w tym odwiedzających naszą stronę internetową.

Dlaczego gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś Kandydatem, to gromadzimy, przetwarzany i wykorzystujemy Twoje dane osobowe dla potrzeb związanych z bieżącymi i przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów dla naszych Klientów lub do zatrudnienia w Mastery of Management Sp. z o.o. (dalej „MoM”). Możemy przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane również w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej, prawnej lub informatycznej oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców).

Jeżeli jesteś naszym Klientem, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w toku świadczenia dla Ciebie następujących usług:  znalezienie odpowiednich dla Ciebie Kandydatów, zapewnienie Ci usług outsourcingu procesu rekrutacji, zapewnienie Ci pracowników tymczasowych, świadczenie usług doradztwa biznesowego,  zawiadomienie Cię o treści opublikowanej przez MoM, która może być dla Ciebie istotna i użyteczna, lub też  świadczenia pozostałych usług dostępnych w naszej ofercie, a które to wymagają bezpośredniego uzgodnienia z Tobą lub  w celu dokonania wzajemnych rozliczeń.

W przypadku Dostawców potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Twojej organizacji, abyśmy mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane Twojego rachunku bankowego, abyśmy mogli zapłacić za Twoje usługi.

Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach (konieczne jest spełnienie przesłanki legalizującej tj. co najmniej jednego z poniższych czynników):

 1. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych udzieloną w systemie podczas rejestracji lub aplikowania na ofertę pracy, bądź też w formie pisemnego oświadczenia, lub
 2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę lub zlecenie, umowy o świadczenie usług) lub na Twój wniosek konieczne jest podjęcie działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, lub
 3. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Mastery of Management Sp. z o.o., lub
 4. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mastery of Management Sp. z o.o. lub podmiot trzeci.

W przypadku potrzeby wykorzystania Twoich danych osobowych dla innych celów niż wskazane w a) – d) powyżej, zostaniesz o tym właściwie poinformowany lub jeżeli przepisy prawne wymagają uzyskania Twojej zgody, to przed rozpoczęciem przetwarzania taka zgoda zostanie uzyskana.

W zakresie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą:

 1. przetwarzania zgodnie z prawem (zasada legalności);
 2. przetwarzanie danych zgodnych z jasno określonym celem oraz niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MoM;
 3. merytorycznej poprawności zbieranych danych;
 4. przejrzystości i rzetelności komunikacji z odbiorcami w związku z przetwarzaniem danych;
 5. celowości, polegającej na zbieraniu wyłącznie danych oznaczonych, koniecznych do zgodnych z prawem celów (ograniczenie celu);
 6. adekwatności, ograniczająca zbieranie danych do tego co niezbędne (minimalizacja danych);
 7. ograniczenia czasowego, przechowywanie danych umożliwiających identyfikację osób nie dłużej niż jest to konieczne;
 8. integralności i poufności stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych.

W jaki sposób korzystamy z Twoich danych?

Przeglądamy i analizujemy zgłoszenia kandydatów zarejestrowanych na naszej stronie oraz otrzymane dokumenty zawierające życiorysy kandydatów w celu realizacji usług rekrutacyjnych. Celem usługi rekrutacyjnej jest dopasowanie profilu i doświadczeń kandydata do stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację w imieniu naszych klientów. W ramach prowadzonych procesów wykorzystujemy również profilowanie.

W trakcie realizacji usług rekrutacyjnych kontaktujemy się z kandydatami i klientami w związku z rejestracjami dokonanymi na naszej stronie, prosimy o uzupełnienie informacji o sobie w zakresie ściśle wymaganym przez oferty pracy, przekazujemy kandydatom treść ofert pracy, weryfikujemy dostępność kandydatów w wymaganym horyzoncie czasowym oraz przekazujemy klientom dane wybranych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Korzystamy z danych osobowych kandydatów, klientów oraz dostawców również w celach nie związanych bezpośrednio z realizacją usługi rekrutacyjnej tj. do obsługi kadrowo – płacowej, obsługi księgowej, prawnej oraz administracyjnej.

W przypadku udzielenia przez kandydatów, klientów oraz dostawców zgody na otrzymywanie informacji marketingowych możemy przesyłać opisy doświadczeń i naszych projektów u innych klientów, materiały promocyjne lub informacje o spotkaniach szkoleniowych i seminariach, jak również ankiety.

Pozyskane informacje od kandydatów, klientów oraz dostawców mogą być również wykorzystywane do podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.

Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa i przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach lub wzajemnych zapisach umownych. Przykładowo, aktualne prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat (art. 51u ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), a dane podatkowe przez lat 5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących okresu przechowywania Twoje dane będą przechowywanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku zatrudnienia wewnątrz MoM informacje otrzymane w procesie rekrutacji lub rejestracji będą przechowywane w naszej bazie danych przez maksymalnie 3 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty naszego ostatniego kontaktu, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza (art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Każdy osoba, która nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych MoM, może skontaktować się z nami (na adres siedziby MoM lub na adres e-mail:  politykaprywatności@masteryofmanagement.pl) i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych. Dbając o należyty nadzór nad Twoimi danymi zastrzegamy sobie prawo potwierdzenie tożsamości osoby zgłaszającej.

Komu przekazujemy Twoje dane?

 • w przypadku kandydatów dane przekazujemy potencjalnym pracodawcom, którym oferujemy usługi z zakresu zatrudniania i zarządzania, a w tym usługi rekrutacji pracowników i usługi wykonywania pracy czasowej. Udostępniamy dane kandydatów naszym Klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to odpowiedniej zgody (chyba że dane są udostępniane klientom w formie uniemożliwiającej identyfikację Kandydata tj. zanonimizowane). Możemy również przekazywać dane osobowe naszym partnerom biznesowym, którzy uczestniczą w procesie znalezienia najbardziej odpowiedniego stanowiska pracy dla kandydata.
 • naszym dostawcom, w celu umożliwienia im świadczenia nam różnych usług (np. świadczenie usług IT, usług prawnych czy usług księgowo-kadrowe). Jeśli zajdzie konieczność udostępnienia takich danych, wówczas zawieramy z takim dostawcą usług pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (taki podmiot staje się wówczas procesorem), na podstawie której dostawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę powierzonych informacji zgodną z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa w Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Jakie prawa Ci przysługują?

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych osobowych:

 • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania (ogólnie poprawienia) Twoich danych;
 • wniesienia pisemnego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania Twoich danych;
 • wniesienia pisemnego żądania usunięcia Twoich danych (bycia zapomnianym);
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych;
 • otrzymania informacji od kiedy Twoje dane są przez nas przetwarzane, z jakiego źródła pochodzą, w jakim celu, zakresie i w jaki sposób, a także jakim podmiotom są udostępniane.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili wycofać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi wycofanie przez Ciebie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed datą jej wycofania. Nie wpływa również na legalność dalszego przetwarzania Twoich danych, jeśli postanowienia umowy lub obowiązujące przepisy prawa na to zezwalają lub tego wymagają od MoM.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: politykaprywatnosci@masteryofmanagement.pl. Dokonując obsługi Twojego zgłoszenia, w celu dbania o należyty nadzór nad Twoimi danymi zastrzegamy sobie prawo potwierdzenie tożsamości osoby zgłaszającej.

Informujemy, że w szczególnych przypadkach zgłoszeń, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje zgłoszenia w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Możemy jednak zagwarantować, ze będziesz otrzymywać informację o postępach w rozwiązaniu Twojego zgłoszenia.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo złożenia skargi w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa.

Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: politykaprywatnosci@masteryofmanagement.pl

Pliki „Cookies”

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku komputera użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. W pliku zapisywane są informacje umożliwiające przywoływanie działania użytkownika na danych stronach internetowych w przeszłości np. częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza czy też informacje o wyszukiwanych lub oglądanych treściach.

Korzystamy z plików cookies w celu poprawy Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Możemy też wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Twojej następnej wizyty zaproponujemy Ci opcje dopasowane do Twoich preferencji.

Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.

No votes yet.
Please wait...
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję