Poprawa płynności

Zarządzanie ryzykiem płynności polega na stałym zapewnianiu i utrzymywaniu zdolności przedsiębiorstwa do realizowania swoich bieżących, jak też przyszłych/planowanych zobowiązań, przy jednoczesnym minimalizowaniu związanych z tym kosztów.
Poprawa płynności i optymalizacja kosztów w firmie to jedno z wyzwań, z jakim często mierzą się dyrektorzy i menadżerowie odpowiedzialni za obszar finansów. Jest to kwestia o tyle ważna, że nawet tymczasowa utrata płynności może finalnie doprowadzić do upadku spółki.
Na poziom płynności finansowej przede wszystkim wpływa wartość osiąganych przychodów w odniesieniu do wysokości ponoszonych różnego rodzaju kosztów. I choć każdej firmie zależy na utrzymaniu dobrej kondycji finansowej oraz na generowaniu jak najwyższych zysków ze sprzedaży, to w praktyce okazuje się, że nawet jeśli spółka wypracowuje zyski, nadal nie gwarantuje jej to przetrwania na rynku. Z drugiej strony czasami zdarza się, że organizacje odnotowujące stratę mogą dalej prosperować i to nawet przez długi czas, np. dzięki zewnętrznemu finansowaniu. Wynika to z faktu, że kluczem do przetrwania przedsiębiorstwa są nie tyle rosnące słupki sprzedaży, ile utrzymanie płynności finansowej – czyli zachowanie zdolności do terminowego pokrywania swoich zobowiązań i wydatków poprzez środki zdobyte ze sprzedaży swoich produktów i usług bądź pozyskane z alternatywnych źródeł, np. od inwestorów.

Monitoring sytuacji na rynku

Płynność firmy zależy od wielu czynników zewnętrznych, na które przedsiębiorcy często nie mają wpływu. Są to zarówno czynniki makroekonomiczne (np. wahania kursów walut) jak również mikroekonomiczne. Do tych ostatnich zalicza się np. agresywną politykę konkurencji, zmianę trendów rynkowych czy zmniejszenie cen rynkowych bądź malejący popyt. Ponieważ, tak jak wyżej wspomniano, większość tych czynników pozostaje poza bezpośrednim wpływem kadry menadżerskiej, istotną rolę w kontekście zachowania płynności finansowej odgrywa bieżący monitoring sytuacji na rynku.
Tylko w momencie, gdy będziemy sprawdzać aktualną sytuację w branży, obserwować działania konkurencji oraz analizować zachowania i oczekiwania klientów, będziemy w stanie choćby ramowo przewidzieć, co w najbliższym czasie może wydarzyć się na rynku – jakie stają przed nami szanse, a co może zagrozić naszej firmie. Dysponując tą wiedzą, będziemy mogli szybko zareagować i dostosować swoją działalność do aktualnych wymogów i trendów rynkowych, tak aby nie dać się wyprzedzić firmom konkurencyjnym.
Monitoring wewnętrznej sytuacji finansowej i wskaźników
Wielu przedsiębiorców tak mocno skupia się na obsłudze klientów, maksymalizacji zysków ze sprzedaży i rozwoju biznesu, że niewiele czasu poświęca na szczegółową analizę wpływów i wydatków w firmie. A jeśli już weryfikuje stan finansów spółki to często ocenia go tylko w perspektywie krótkoterminowej. Dlatego kluczową rolę odgrywa w tym miejscu dyrektor finansowy. CFO jako osoba nadzorująca i kontrolująca finanse przedsiębiorstwa powinna de facto pełnić funkcję stratega biznesowego. Chodzi tu o:

  • obiektywną i realną ocenę kondycji spółki,
  • bezemocjonalne spojrzenie na wszystkie tabele i kolumny w rocznym budżecie,
  • wskazanie, który obszar wymaga radykalnych zmian, by nie doprowadzić do utraty płynności.

Co jednak gdy mimo stałego monitoringu i podejmowanych działań, w przedsiębiorstwie pojawia się problem z płynnością. W takim przypadku najlepiej przeprowadzić w firmie optymalizację kosztów i skorzystać z pomocy Interim Managera/Doradcy Biznesowego, który posiada doświadczenie w poprawie płynności.

Dyrektor finansowy vs. interim manager

W sytuacji kryzysowej, bo tak należy nazwać kłopoty z utrzymaniem płynności, decydenci w firmie zazwyczaj w pierwszej kolejności powierzają rozwiązanie problemu dyrektorowi finansowemu zatrudnionemu w organizacji. Często jednak bezskutecznie, bo nawet najbardziej wykwalifikowani CFO mogą nie mieć wystarczającej wiedzy i doświadczenia by wyciągnąć przedsiębiorstwo z kryzysu. Ten, wymaga bowiem zwykle zestawu zupełnie innych kompetencji niż zarządzanie finansami firmy
w warunkach jej stabilizacji. Dodatkowo osoby te są mocno związane z przedsiębiorstwem i jej pracownikami na poziomie emocjonalnym, a to nie sprzyja podejmowaniu trudnych decyzji.
Korzystniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji wydaje się być współpraca z interim managerem, którą powinno się rozpatrywać nie w kategorii dodatkowych kosztów, a jako ratunek przed upadłością. Za współpracą z tymczasowym menadżerem przemawia przede wszystkim jego szerokie i z reguły wieloletnie doświadczenie z różnych firm i branż. W ramach praktyki zawodowej interim styka się bowiem z wieloma problemami biznesowymi o zróżnicowanym charakterze i wie, jakie działania naprawcze powinny okazać się skuteczne w danym przypadku. Ponadto interim manager wkracza do organizacji w roli „reformatora” a nie „etatowca”, więc jako osoba spoza organizacji nie kieruje się emocjami czy sentymentem i nie zastanawia się nad tym, jak będzie postrzegany przez pozostałych pracowników po podjęciu ciężkich decyzji personalnych.

Co ważne, rolą czasowego menadżera jest jak najszybsze wypracowanie i wdrożenie rozwiązania naprawczego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych i optymalnych środków. Stąd jest w pełni skoncentrowany na powierzonym mu zadaniu i w przeciwieństwie do związanego etatem lub długoterminowym kontraktem dyrektora finansowego nie musi poświęcać czasu na realizacje innych zadań wynikających ze stałego zakresu obowiązków, jak np. odpowiedzialność za księgowość, sprawozdawczość finansową czy cykliczne raportowanie.

W kryzysie liczy się czas

Przy restrukturyzacji finansowej niezmiernie ważna jest szybkość działania. Priorytetem w tym momencie jest nie tyle realizacja długoterminowej strategii spółki, ile wygenerowanie w krótkim czasie dodatkowych źródeł środków finansowych poprzez skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym. Konieczna jest w tym kontekście chociażby analiza umów z dotychczasowymi dostawcami, by wybrać tych krytycznych dla kontynuacji działalności i wynegocjowanie z nimi dłuższych terminów płatności. Jeśli firma korzystała z kredytu niezbędna jest renegocjacja jego warunków i np. zawieszenie płatności odsetek od kredytu lub uzyskanie kredytu pomostowego. Rozważenia wymaga także kwestia pozyskania alternatywnych źródeł finansowania, jak np. obligacje korporacyjne lub krótkoterminowa pożyczka. Pomocnym rozwiązaniem dla firmy może okazać się także sprzedaż wierzytelności bądź faktoring.

W rzeczywistości istnieje wiele możliwości, by w szybki sposób przywrócić płynność finansową przedsiębiorstwa. Kluczowy jest jednak czas reakcji. Tymczasem często okazuje się, że dyrektorzy finansowi firm borykających się z utratą stabilności finansowej pierwsze oznaki kryzysu traktują jako przejściowe problemy i za późno podejmują działania naprawcze. Nie rozumieją też struktury kosztów organizacji i nadmiernie koncentrują się na księgowych wynikach, temat przepływów finansowych traktując pobocznie. Niejednokrotnie również brakuje im umiejętności do twardych negocjacji z dostawcami lub inwestorami.
Kryzys wymaga podjęcia radykalnych działań w błyskawicznym tempie, do czego nie zawsze są zdolni CFO. W tym aspekcie ważną rolę odrywa więc interim manager, który „zatrudniony” do rozwiązania konkretnego problemu w firmie nie obawia się zmian, a dodatkowo może po zażeganiu sytuacji kryzysowej zrewidować dotychczasowy model biznesowy i nadać firmie nowy kierunek rozwoju czy też uzupełnić braki kompetencyjne i przekazać pracownikom swoją wiedzę, wzmacniając tym samym organizację na przyszłość.
Dodatkowo, w przypadku pojawienia się już pierwszych symptomów spadku płynności lub rentowności biznesu, oferujemy kompleksowy przegląd wydatków i optymalizację kosztów w firmie, których optymalizacja wpłynie na poprawę rentowności przedsiębiorstwa oraz zwiększy płynność kapitału i przystosuje procesy zakupowe do elastycznego reagowania na zmiany rynkowe.
W naszej wieloletniej praktyce zawodowej nie spotkaliśmy jeszcze firmy, w której nie byłoby żadnej przestrzeni na optymalizację kosztów.
Oczywiście nie chodzi tutaj o redukcje kosztów, które mogą mieć negatywny wpływ na osiągane przychody i cały biznes. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do maksymalnej efektywności kosztowej, czyli takiej sytuacji w której maksymalne efekty osiągamy przy minimalnych kosztach, bez negatywnego efektu na jakość produkowanych produktów czy świadczonych usług.

W zakresie optymalizacji kosztów oferujemy następujące pakiety:

  • Pakiet „Przegląd kosztów”
  • Pakiet „Optymalizacja”
  • Pakiet „Zarządzanie kosztami”

Szczegółowe porównanie pakietów znajduje się w zakładce: https://masteryofmanagement.pl/optymalizacja-kosztow/

Doradztwo finansowe to nie tylko zarządzanie płynnością czy też optymalizacja kosztów

Doradca pomoże w zbudowaniu systemu wczesnego ostrzegania, tak aby zapobiec problemom w przyszłości. Może też pośredniczyć w kontakcie klienta z innymi instytucjami takimi jak banki, zakłady ubezpieczeń czy fundusze inwestycyjne i pomóc w dostosowaniu, a często i wynegocjowaniu jak najkorzystniejszej dla klienta oferty. Dodatkowo zadanie doradcy nie kończy się na negocjacjach i rekomendacji najlepszej oferty, ale może również przejąć odpowiedzialność za wypełnianie wniosków, badanie umów i nadzorowanie całego przebiegu transakcji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji. Akceptuję